תנאי שימוש

1. שימוש באתר האינטרנט

הפרת כל אחד מהכללים הבאים עלולה להוביל לנקיטת צעדים משפטיים:

1.1. שימוש באתר שלא בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.

1.2. התחזות לכל אדם אחר או ישות משפטית אחרת.

1.3. מסירת פרטים שגויים, לא נכונים או בלתי מדויקים בעת ביצוע ההזמנה מהאתר או בשימוש בו.

1.4. הורדה, שליחה או שידור חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או קוד מחשב אחר כלשהו אשר נועד להרוס, להפריע או להגביל את השימוש (כולל כל שימוש שאינו שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה או התוכנה בהם משתמשת KitePride לצורך מתן השירותים באתר.

1.5. הפצת דואר זבל (ספאם) או הצפת שרתי האתר בכל דואר אחר.

1.6. שינוי, עיבוד, התאמה, הענקת רישיון משנה, תרגום, מכירה, הנדסה לאחור, פירוק או הרכבה מחדש של כל חלק של הקוד ממנו מורכב האתר, ופעולות כאמור ביחס לחומרה ולתוכנה המשמשות למתן השירותים באמצעות האתר.

1.7. הפרה בכל דרך של כל זכות יוצרים, סימן מסחר או כל זכות קניין רוחני הקשורים לאתר בכל אופן שהוא.

1.8. יצירת מסגרת (frame) ו/או אתר מראה לשירותים (או כל חלק מהם) או כל חלק של האתר באתר אינטרנט אחר ו/או כחלק משירות אחר, ללא קבלת אישור KitePride במפורש ובכתב.

1.9. שימוש בכל רובוט, זחלן, מנוע אחזור וחיפוש מידע או כל סוג אחר של כלי אוטומטי או ידני הנועד להעתקה לא מורשית של מידע באתר, או כל כלי כאמור שנועד לחשוף את מבנה מאגר המידע והקוד של האתר.

1.10. הפרעה ו/או שיבוש בשימוש האתר, כולל באמצעות הפרעה לפעולת השרת ו/או רשת המחשבים המחוברת לאתר.

1.11. פרסום או שליחת כל חומר או הודעה בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או פוגעניים באמצעות האתר.

1.12. כל שימוש בלתי חוקי באתר, לרבות (אך לא רק)הפרת זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני של KitePride או של צדדים שלישיים אחרים.

1.13. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, KitePride רשאית להסיר או לערוך הודעות שפורסמו באתר ללא הסכמתה המפורשת בכתב.

2. קבצי עוגייה (cookies)

2.1. קובץ "עוגייה" הוא קובץ טקסט קטן המועבר לכונן הקשיח של מחשב המשתמש על ידי שרת האינטרנט. האתר משתמש בקבצי עוגייה כדי ששרתי האתר יזהו את המשתמשים במהירות וביעילות. המידע הנשמר בקבצי העוגייה בו משתמשת KitePride מוצפן כך שKitePride בלבד יכולה לקרוא ולהבין מידע זה.

2.2. בהסכמתך לתנאי שימוש אלה, את/ה מתיר לKitePride לשתול קבצי עוגייה במחשב שלך, להשתמש במידע הנשמר בקבצי עוגייה אלה ולזהות אותך באמצעות מידע זה.

2.3. באמצעות קבצי עוגייה אלה, KitePride יכולה, לפי שיקול דעתה, לפרסם מידע לגבי עצמה באתרים שונים בהם תבקר/י (להלן: "ספקי צד שלישי"). במהלך שימושך באתרים כאמור, ייתכן שייאסף מידע לגביך, וKitePride עשויה להשתמש בו על מנת להתאים את תוכן הפרסום שיוצג לך לנושאים אשר מעניינים אותך. מובהר בזאת שKitePride אינה אחראית לפעולתם של אתרי צד שלישי או לתוכן שהם מציעים.

3. רכישה

3.1. על מנת להבטיח ביצוע יעיל וחלק של הזמנות, על המשתמש להזין את כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מלא ומדויק. מובהר בזאת כי במקרה של מתן פרטים שגויים (בחלקם או במלואם), KitePride לא תהיה אחראית לכל עיכוב במשלוח או לכך שהמוצר הנרכש לא הגיע ליעדו. בנוסף, במקרה של החזרת מוצרים לKitePride עקב מסירת פרטים שגויים, המזמין יחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול (כולל כל נזק או הוצאה שנגרמו לKitePride כתוצאה מכך).

3.2. בביצוע הזמנה, ייבדקו פרטי כרטיס האשראי של הלקוח. במקרה שחברת האשראי אינה מאשרת את הרכישה, תישלח הודעה מתאימה למשתמש, והוא יתבקש לספק אמצעי תשלום אחר.

3.3. לאחר קבלת אישור חברת האשראי ההזמנה תועבר לתהליך אספקה בהתאם לפרטים שנמסרו על ידי הלקוח.

3.4. בסיום תהליך ההזמנה באתר, יקבל המשתמש הודעת דוא"ל שתכלול את פרטי ההזמנה ותאשר כי ההזמנה התקבלה במערכות KitePride. אם לא התקבלה הודעת דוא"ל כאמור תוך שני ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, יש להניח כי ההזמנה לא התקבלה במערכות KitePride, והמשתמש אחראי ליצור קשר עם KitePride בנוגע לכך. מובהר בזאת שהודעת דוא"ל כאמור אינה מהווה התחייבות מצד KitePride לספק את המוצר.

3.5. אישור ההזמנה תלוי בכך שהמוצר נמצא במלאי במחסני KitePride במועד ההזמנה. על אף האמור לעיל, אם מצוין כי המוצר אינו זמין, KitePride לא תהיה אחראית לספק אותו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בהקשר זה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי KitePride תשיב למשתמש כל סכום ששילם בעבור המוצר שלא סופק ו/או תבטל את החיוב עבור ההזמנה.

3.6. פרטי הרכישה, כפי שהוזנו על ידי המשתמש, ותיעוד העסקה במחשבי KitePride, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולה.

3.7. KitePride שומרת על הזכות לסרב להזמנה, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

4. אספקה ומסירה

4.1. מוצר שהוזמן דרך האתר יסופק על ידי חברת משלוחים או באיסוף עצמי (בתיאום מראש עם KitePride), לפי בחירת הלקוח במועד ביצוע ההזמנה. KitePride שומרת על הזכות שלא לאשר משלוח או איסוף עצמי על ידי לקוח ביחס למוצרים מסוימים.

4.2. דמי המשלוח ייקבעו בהתאם לשיטת המשלוח בה בחר הלקוח בביצוע ההזמנה. דמי המשלוח יוצגו בסוף תהליך ההזמנה ויחויבו בביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן כי דמי המשלוח ייגבו כחלק מהתשלום הראשון.

4.3. מובהר בזאת כי דמי המשלוח המצוינים באתר אינם כוללים הובלה מיוחדת (לרבות, אך לא רק הובלה לקומה גבוהה או ללא אפשרות להובלה במעלית) או משלוח מחוץ לגבולות מדינת ישראל (לרבות מעבר לקו הירוק). במקרה של הובלה מיוחדת, תוכל KitePride לגבות תשלום נוסף מעבר לדמי המשלוח הרגילים.

4.4. בכל מקרה של אספקת מוצר באמצעות שירות משלוחים, חברת המשלוחים תתאם את מועד האספקה ישירות מול הלקוח. המוצר יימסר רק בכפוף להצגת מסמכי ההזמנה על ידי הלקוח או מי מטעמו ובכפוף לחתימת הלקוח או מי מטעמו על אישור קבלת משלוח.

4.5. KitePride תשתדל לספק את המוצר בפרק הזמן הקצר ביותר האפשרי או במועד שביקש הלקוח, לפי העניין . על אף האמור לעיל, מובהר בזאת שKitePride אינה אחראית לכל עיכוב באספקת המוצר כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטתה (לרבות, אך לא רק, תקלות מחשב או תקלות במערכת הטלפון, שביתות, מעשים ו/או מחדלים של דואר ישראל או שירות המשלוחים), וללקוח לא תהיה כל תביעה, דרישה או תלונה כנגד KitePride בנושא זה.

5. ביטול עסקאות, מדיניות החזרת מוצרים ושינוי פרטי הזמנה

5.1. ניתן לבטל רכישה תוך 14 יום מאספקת המוצר או מיום קבלת המסמך (המאוחר מבניהם) כאמור בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

5.2. הודעת ביטול יש לשלוח בדוא"ל לכתובת: info@kitepride.com. בהודעת הביטול, הלקוח יציין את מועד ביצוע ההזמנה, מספר ההזמנה והסיבה שבגינה מעוניין לבטל את ההזמנה.

5.3. בכל מקרה של ביטול הזמנה שלא בשל פגם או אי-התאמה, יוחזר ללקוח כספו בסכום התמורה ששילם תוך 7 ימים KitePrideממועד קבלת הודעת הביטול בKitePride, בניכוי דמי ביטול בסכום הנמוך מבין: 5% מסכום התמורה הכוללת או 100 ש"ח.

5.4. החזרת מוצר במקרה של ביטול הזמנה שלא בשל פגם או אי-התאמה תהיה על חשבון הלקוח. המוצר יוחזר כשהוא שלם ובמצב תקין, באריזתו המקורית, יחד עם החשבונית המקורית, תוך 14 יום ממועד אספקת המוצר. מובהר כי לKitePride שיקול הדעת הבלעדי לגבי מצבו ושלמותו של כל מוצר שהוחזר כאמור.

5.5. לא יהיה ניתן לשנות את כתובת המשלוח להזמנה לאחר השלמת תהליך ביצוע ההזמנה.

6. שירות לקוחות

6.1. ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של KitePride ביחס לכל שאלה בנוגע למוצרים המוצגים באתר ו/או בקשר לאתר ולפעילות בו, ישירות לכתובת info@kitepride.com או במספר הטלפון 054-7050560.

6.2. פרטי היצרן או היבואן, כולל הכתובת ופרטי הקשר, יופיעו על המוצר שנרכש.

7. אחריות KitePride

7.1. KitePride ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין נזק ישיר או עקיף אשר נגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באתר, שלא בהתאם לכללי שימוש אלה, וזאת ללא קשר לעילת התביעה, לרבות, (אך לא רק) אובדן הכנסה ו/או מניעת רווח מכל סיבה שהיא.

7.2. במקרה של טעות דפוס בתיאור המוצר, הדבר לא יחייב את KitePride.

7.3. בכל מקרה, KitePride לא תישא באחריות בסכום העולה על שווי המוצר הנרכש ולא תישא בנזק עקיף או תוצאתי.

7.4. KitePride אינה אחראית לכל שימוש על ידי הלקוח שאינו בהתאם להוראות היצרן ו/או KitePride. KitePride לא תישא באחריות כלפי הלקוח או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בשל כל הפסד או נזק שנגרמו מהשימוש באתר או מחוסר היכולת להשתמש באתר.

8. מדיניות פרטיות, מאגר נתונים ודיוור ישיר

8.1. KitePride לא תמסור לצד שלישי את המידע אשר נמסר על ידי המשתמש, אלא במקרים הבאים: (א) KitePride נדרשת לעשות כן על פי צו בית משפט או על פי דין; (ב) KitePride מקבלת הודעה בדבר הליכים משפטיים אשר ננקטים נגדה בשל מעשים שבוצעו על ידי המשתמש, או במקרה של כל תביעה, טענה, דרישה או הליך משפטי בין המשתמש וKitePride; (ג) KitePride מארגנת מחדש את פעילויותיה תחת ישות אחרת, כולל מיזוג עם ישות אחרת, ובמקרה כאמור KitePride תוודא כי הצד השלישי לתוכו היא מתמזגת יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) במקרה של תביעה או חשד מצד KitePride כי המשתמש ביצע או מבצע מעשה או מחדל אשר פוגעים או עלולים לפגוע בKitePride או מי מטעמה או כל צד שלישי; (ה) במקרה של תביעה או חשד מצד KitePride כי המשתמש השתמש באתר או נעזר בו לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי או לעודד מעשה כאמור; (ו) במקרה של תביעה או חשש מצד KitePride כי המשתמש הפר כלל מכללי שימוש של האתר או כל הסכם אחר עם KitePride או מי מטעמה; (ז) אם ובמידה שהדבר נדרש לצורך פעילות KitePride, למשל העברת פרטים ליבואנים, חברות אשראי (למטרת ביצוע הזמנות באתר), עובדים, קבלני משנה וגופים אחרים אשר שותפים או מעורבים בתפעול פעילות KitePride. ללקוח לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה נגד KitePride בקשר מסירת פרטים כאמור, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה כאמור.

8.2. מילוי טופס הרישום לאתר מהווה את הסכמת המשתמש כי פרטיו וכל פרט שהופק על בסיס פרטים אלה, וכל מידע לגביו שהגיע או יכול להגיע לKitePride, יישמרו באחד או יותר מאגרי המידע של KitePride או מי מטעמה, וכי ניתן יהיה להשתמש במידע כאמור לצרכים הבאים: (א) לצורך שיווק, פרסום, מכירות וקידום מכירות ולצורך יצירת קשר עם הלקוח בכל אופן, כולל באמצעות דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת כפי שתראה KitePride לנכון; (ב) לצורך עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, ביצוע סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושאי שיווק; (ג) למטרות פנים, כגון חקירת תלונות וביקורות; (ד) למטרות דיוור חומרי שיווק ופרסום, כולל באמצעות קבצי עוגייה.

8.3. KitePride לא תיחשב כמי שפגעה בפרטיות על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, או מפרה את פרטיות המשתמשים בשל כל מידע, כמוגדר בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, אשר מזהה משתמש או אשר היה מאפשר לאחרים לעקוב אחריו, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרונית בכלל ותקשורת מחשבים בפרט.

8.4. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי הוא אינו מחויב על פי דין למסור את פרטיו, וכי הוא מוסר מידע זה מרצונו ובהסכמתו החופשית. המשתמש מסכים בזאת במפורש לשימוש האמור בפרטים שמילא, ומאשר כי השימוש בהם לא יהווה פגיעה בפרטיותו ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או כל פיצוי.

9. זכויות יוצרים

9.1. האתר הינו רכושה הבלעדי של KitePride, ו-KitePride הינה הבעלים של זכויות היוצרים, סימני המסחר (בין אם רשומים או לא), סודות המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, כולל רשימת המוצרים, המוצרים ועיצובם, אייקונים, לוגואים, גרפיקה וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר או כל פרט אחר ביחס לפעולת האתר.

9.2. כל שימוש מסחרי, העתקה, שכפול, הפצה, מכירה, שיווק או תרגום של כל חומר באתר אסורים, לרבות (אך לא רק) סימני מסחר, תמונות וטקסט, עיצוב מוצרים, תמונות מוצרים וכו', ללא אישור KitePride מראש ובכתב.

9.3. KitePride שומרת על הזכות להסיר מהאתר כל מידע המפר זכות קניין רוחני כלשהי.

10. שונות

10.1. כותרות הסעיפים הינן מטעמי נוחות וההתמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש של האתר.

10.2. תנאי השימוש של האתר אינם חוזה לטובת צד שלישי ואינם מעניקים זכויות לכל צד שלישי.

10.3. ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצד KitePride לא ייחשבו כוויתור KitePride על זכויותיה לפי תנאי השימוש או כל דין, לא יהוו תקדים ביחס לכל מקרה אחר ולא ייגרעו מזכות KitePride לממש את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה או כל דין בכל עת.

10.4. היה ונקבע על ידי בית המשפט או רשות מוסמכת כי אחת או יותר מהוראות אלה אינן תקפות, הדבר לא ישפיעו על תוקף כללי השימוש האחרים.

10.5. הדין החל ביחס לפעילות באתר, כולל תנאי השימוש של האתר, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל נושא הקשור לפעילות האתר ו/או כללי השימוש באתר תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.

10.6. הודעות יימסרו לKitePride בכתובת הדוא"ל המצוינת לעיל. כל הודעה תיחשב שהתקבלה 24 שעות לאחר מועד משלוח הודעת דוא"ל כאמור, אלא אם המשתמש מקבל אזהרה שכתובת הדוא"ל שגויה או שתהליך העברת הדוא"ל נכשל.

10.7. KitePride שומרת על הזכות לסגור את האתר או לבטל כל הזמנה שבוצעה באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

10.8. כתובת KitePride היא רחוב שוקן 11 תל אביב 6606319, מס' טלפון: 054-7050560.

10.9. תנאי שימוש אלה עודכנו לאחרונה ביום 01.01.2023, וכפופים לשינויים מצד KitePride בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.